Digimarks helpt jou zaak in de spotlight, na grondige analyse en overleg met de klant

Met behulp van onze 10 SEO Tips & Tricks Ebook kan je jouw website zelf al met sommige punten aan pakken en zo vooruitgang boeken. Mocht je meer uitleg willen of wij het voor jou fixen contacteer ons.
Verkrijg nu het SEO Tips & Trick Ebook

voorwaarden
V

Algemene Voorwaarden

1.Bestellingen

a. Onder een bestelling verstaat men het afsluiten van een overeenkomst waarbij de klant de vraag aangaat om een website project / ecommerce project af te leveren, webhosting en webdomeinen te voorzien, onderdelen te bestellen, computer support aan te vragen, ict diensten te verlenen, de bestelling kan worden afgesloten via email, brief, telefoon of fax. b. Alle verstrekte prijzen, brochures, productfiguren en andere productgegevens zijn louter informatief en benaderend. Zij binden Zinix Creative Media / DigiMarks niet en waarborgen geen eigenschappen.

2. Leveringstermijnen

a. De leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven en de leveringstermijnen aangegeven zijn slechts een indicatie. Vertragingen wettigen geenszins de annulatie van de bestelling, het verbreken van het contract, een prijsvermindering of enige eis tot schadevergoeding.
b. In geval van bedrijfsstoornissen, stakingen, overheidsmaatregelen, toeval en/of andere overmachtsituaties is Zinix Creative Media / DigiMarks ontslagen van haar leveringsplicht of uitvoering van de overeenkomst. Onder bedrijfsstoornissen wordt tevens begrepen het in gebreke blijven van de leveranciers van Zinix Creative Media, om welke reden dan ook. Zinix Creative Media / DigiMarks heeft in dit geval de keuze tussen verbreking van de overeenkomst zonder schadevergoeding en de verlenging van de leveringstermijnen voor de duur van de onderbreking. De keuze zal betekend worden bij e-mail, fax of gewone brief.
c. Zinix Creative Media / DigiMarks zal tevens gerechtigd zijn deelleveringen uit te voeren.

3. Verzending

a. De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op last en risico van de koper, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en in wiens opdracht ook. Voor elke bestelling, geleverd door tussenkomst van Zinix Creative Media / DigiMarks, aanvaardt de klant de door Zinix Creative Media / DigiMarks gekozen methode zonder dat dit enige risico-overdracht meebrengt. De klant zal in dit geval voor leveringen een forfaitaire tussenkomst in de transportkosten betalen. De op dat ogenblik van toepassing zijnde transporttarieven worden op eerste verzoek door Zinix Creative Media / DigiMarks meegedeeld. Spoedbestellingen zijn evenwel volledig op kosten van de koper.
b. Retour van verkeerdelijk bestelde goederen dient op kosten van de klant onmiddellijk te gebeuren, dit in de originele verpakking. Indien de goederen in goede staat terug worden ontvangen door Zinix Creative Media / DigiMarks, zal de prijs ervan verrekend worden.

4. Prijzen

a. De prijzen zijn exclusief BTW en dienen enkel als aanwijzing.
b. De aangeduide prijzen zijn deze geldend op datum van bestelling en gebaseerd op de wisselkoersen van die dag. Indien tussen de besteldatum en de leveringsdatum een prijsverhoging mocht tussenkomen ingevolge koerswijzigingen, kostprijsfactoren of wijzigingen van taksen of belastingen, zal Zinix Creative Media / DigiMarks gerechtigd zijn zonder voorafgaande berichtgeving deze aan de klant door te rekenen zonder dat laatstgenoemde daardoor de ontbinding van de verkoop kan vorderen. Elke andere prijsverhoging, buiten de wil van Zinix Creative Media / DigiMarks om, kan steeds worden doorgerekend.

5. Betalingen

a. De facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, contant en zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling.
b. Bij verzending onder rembours zullen de goederen bij niet betaling niet worden afgeleverd.
c. Iedere op de vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opleveren van 10% en tevens verhoogd worden met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 10% met een minimum van 65 euro en een maximum van 1250 euro.
Ook de kosten die voortvloeien uit het sturen via de post van aangetekende en/of reguliere aanmaning worden onmiddellijk in rekening gebracht en opgeteld bij eventuele openstaande tegoeden en/of hun interesten volgens eerder genoemde berekening.
d. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun incassering. Eventuele kosten van wisselprotest zullen volledig worden doorgerekend aan de klant; bij ontvangst van ongedekte cheques wordt een administratieve kost van 25 euro per cheque aangerekend en zullen navolgende leveringen enkel worden uitgevoerd tegen betaling in liquide middelen.
e. Elke wanbetaling zal bovendien de opschorting van verdere leveringen of de uitvoering van garantieverplichtingen rechtvaardigen, het zal ook zorgen voor de opschorting van de website toegang (indien het een webdesign, domein of hosting wanbetaling betreft) zowel front-end als back-end en opschorting van de daarbij horende hosting en/of domein functionaliteit. Voor het deblokkeren van hosting en/of domein na regularisatie van een betaling zal administratieve kost van € 15 excl. btw worden in rekening gebracht.
f. In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk bedongen dat de verkochte goederen eigendom blijven van Zinix Creative Media / DigiMarks totdat volledige betaling is tussengekomen. Tot zolang ook behoudt Zinix Creative Media zich het recht voor ten allen tijde de goederen terug te halen, dit op kosten van de koper. Indien nodig zal Zinix Creative Media / DigiMarks eventuele diensten die betrekking hebben tot de achterstallige betaling stop te zetten, hieronder vallen ook het offline zetten van de website.
g. Hosting en domeinregistratie zijn betaalbaar op jaarbasis, deze jaarcontracten worden stilzwijgend verlengd. Ontbinding van het jaarcontract kan mits schriftelijke verwittiging minstens 2 maand vóór ingaan van het nieuwe jaarcontract.

6. Klachten

a. De koper is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst (van de koerierdienst) onmiddellijk te controleren op zichtbare beschadigingen en/of schade aan de colli's. Deze beschadigingen dienen, op straffe van verval, vermeld te worden op de leveringsbon, de factuur en/of het vervoerdocument. De koper zal tevens bij ontvangst dienen na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenstemt met de aangekochte hoeveelheid. Klachten daaromtrent dienen nog op de dag van de levering gemeld aan Zinix Creative Media per email en binnen de 2 werkdagen te worden bevestigd per aangetekende brief. De voortverkoop van de goederen door de koper doet de eventuele aansprakelijkheid van Zinix Creative Media / DigiMarks teniet voor wat betreft deze zichtbare gebreken en/of dito beschadigingen.
b. Alle overige klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze voldoende gemotiveerd en aangetekend ter kennis worden gebracht van Zinix Creative Media / DigiMarks binnen de 8 dagen na levering.
c. Terugzending van goederen wordt enkel aanvaard mits voorafgaandelijk toestemming van Zinix Creative Media. De terugzending moet steeds franco en binnen de 8 dagen geschieden.

7. Waarborg

a. Onze waarborg is strikt beperkt tot het herstellen of vervangen van de defect verklaarde onderdelen, met uitsluiting van elke eis tot schadevergoeding. De waarborg omvat geen vervoer- of verzendingskosten, noch reis- of verplaatsingskosten. De door ons verleende waarborg is strikt beperkt tot de garantiemodaliteiten van onze leveranciers, waarvan de koper erkent kennis te hebben. De normale waarborgperiode voor constructiefouten, gebrekkige werking of materiaalgebreken bedraagt twaalf maanden na levering. Herstelling of vervanging geeft geen aanleiding tot verlenging van de waarborgperiode.
b. Bij vaststelling van een defect dient de koper de goederen terug te bezorgen in de originele verpakking, minstens in een deugdelijke en schokvrije verpakking.
c. De door ons vervangen onderdelen blijven onze eigendom. Onze waarborg kan in geen geval gelden voor breuk, beschadiging, ongeval, enz ... voortvloeien uit een overdreven of abnormaal gebruik, uit nalatigheid, verkeerd onderhoud, vergetelheid of ondeskundigheid van degenen die gebruik maken van het materiaal.
d. De waarborg geldt evenmin voor onderdelen met snelle slijtage wegens hun aard of normaal gebruik.
e. Onze garantie vervalt indien de goederen tijdens de garantieperiode aan derden worden toevertrouwd ter controle of herstelling, of indien de door ons geleverde onderdelen vervangen werden door onderdelen die niet van onze firma afkomstig zijn.
f. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de schade die het gevolg is van fouten in de software of verlies van data op de hosting geleverd door een 3° partij, ook het slecht functioneren en/of het niet toegankelijk zijn van een website ontworpen door Zinix Creative Media / DigiMarks vallen buiten de aansprakelijkheid van Zinix Creative Media, de daaraan verbonden herstel- of vervangingskosten zullen door Zinix Creative Media / DigiMarks in rekening gebracht worden. Zinix Creative Media / DigiMarks kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten in hardware en/of software ten gevolge van een software update, verkeerd gebruik van de software of fouten ontstaan in de software van welke aard dan ook.
g. De klant mag in geen geval enige wijziging, hoe gering ook, aanbrengen aan het geleverde materiaal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. De garantiebepalingen zijn slechts van toepassing als de klant zijn verbintenissen in verband met de betaling heeft nageleefd.
h. Wanneer door Zinix Creative Media / DigiMarks geen defecten worden vastgesteld, worden de kosten van de tests steeds aan de koper aangerekend, zelfs indien deze tests tijdens de normale garantieperiode worden uitgevoerd. De facturatie ervan zal gebeuren overeenkomstig de op dat ogenblik gangbare tarieven.
i. De koper dient in te staan voor het kopiëren en bewaren van de belangrijkste informatie dat een voor herstelling binnengebracht onderdeel kan bevatten, gezien deze informatie gedurende de herstelling kan verloren gaan. In geen geval kan Zinix Creative Media / DigiMarks verantwoordelijk gesteld worden over eventueel verlies van deze informatie. Het gebruikte CMS systeem / Ecommerce systeem is ontwikkeld door een 3° partij en valt onder de open software licentie, “Free software under the GNU/GPL license”. Zinix Creative Media kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het slecht functioneren van software ontwikkeld door een 3° partij, voor deze software werd geen provisie gerekend daar het om GNU/GPL software gaat.

8. Ontbinding, verbreking van de overeenkomst

a. Indien de koper zijn verbintenissen niet nakomt door bijvoorbeeld het niet afhalen van de goederen binnen de 5 dagen of het niet aanleveren van website inhoud of webproject- info (waardoor het project niet kan worden afgewerkt binnen de gestelde termijn), kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden door middel van een aangetekende brief door Zinix Creative Media / DigiMarks. In dit geval is de koper, benevens terugbetaling van de door Zinix Creative Media / DigiMarks gemaakte kosten, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de koopprijs.
b. De overeenkomst zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling als ontbonden beschouwd worden bij faillissement of kennelijk onvermogen van de koper, in welk geval het door Zinix Creative Media / DigiMarks gemaakte eigendomsvoorbehoud eveneens van toepassing blijft.
c. Bij annulatie van de overeenkomst door de koper zal deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 20% van de koopprijs.
d. Bij het voortijdig ontbinden, verbreken, annuleren van een webdesign / ecommerce / hosting / domeinregistratie overeenkomst door de koper, zal de koper moeten instaan voor de reeds gemaakte kosten en/of gemaakte arbeid en/of diensten die betrekking hebben tot het project of de overeenkomst.

9. Copyright

a. Al het door Zinix Creative Media / DigiMarks vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Zinix Creative Media / DigiMarks niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
b. De eigendom van door Zinix Creative Media / DigiMarks verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij Zinix Creative Media, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Zinix Creative Media hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Zinix Creative Media gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
c. Zinix Creative Media / DigiMarks behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10. Aansprakelijkheid

a. Voor zover Zinix Creative Media / DigiMarks bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Zinix Creative Media / DigiMarks weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Zinix Creative Media / DigiMarks op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Zinix Creative Media / DigiMarks of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Zinix Creative Media / DigiMarks.
b. Elke In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Zinix Creative Media / DigiMarks slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Zinix Creative Media / DigiMarks voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
c. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. Zinix Creative Media / DigiMarks  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De opdrachtgever zal zich hiertegen zelf afdoende verzekeren, met afstand van verhaal jegens Zinix Creative Media / DigiMarks en vrijwaring van deze laatste in hoofdsom, interesten en kosten.
d. Zinix Creative Media / DigiMarks is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
e. Zinix Creative Media / DigiMarks is evenmin verantwoordelijk voor de links die op een website worden aangebracht. De opdrachtgever zal er zelf voor instaan dat hij de nodige toestemmingen en het recht heeft om links te plaatsen naar externe websites.
f. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Zinix Creative Media / DigiMarks wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Zinix Creative Media / DigiMarks aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
g. De opdrachtgever zal Zinix Creative Media / DigiMarks vrijwaren voor elke vordering in hoofdsom, interesten en kosten aangaande zaken waarvoor hij zelf moet instaan.

11. Diverse Bepalingen

a. Zinix Creative Media / DigiMarks zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke verplichting toe bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijk informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Zinix Creative Media / DigiMarks.
b. De identiteitsgegevens van de opdrachtgever worden bewaard in onze database, met het oog op intern gebruik. De opdrachtgever heeft steeds het recht schriftelijk wijziging of verwijdering te vragen van zijn gegevens.
c. De opdrachtgever geeft door aanvaarding van deze voorwaarden de toestemming tot het gebruik en de mededeling van zijn identiteitsgegevens voor promotionele doeleinden. De opdrachtgever kan echter steeds schriftelijk wijziging of verwijdering vragen van zijn gegevens uit onze database.
d. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Zinix Creative Media / DigiMarks zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
e. Zinix Creative Media / DigiMarks is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
f. Zinix Creative Media / DigiMarks zal de klant de toegang bezorgen na het online gaan, zodat de klant kan inloggen op de website en indien nodig de website onderbrengen bij een 3de partij.

12. Bevoegdheid rechtbank

a. Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgisch recht.
b. Elke discussie met betrekking tot deze overeenkomst, bestelling of factuur zal behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken in Kortrijk.
c. De nietigheid van één van bovenstaande clausules brengt de geldigheid van de andere niet in het gedrang.

 

Download Algemene Voorwaarden in PDF extentie.

Online Echt Zichtbaar Worden? Power-Up & Boost Jou Zaak Online! De Aanpak Die Werkt, In 6 Stappen.

Zes stappen verwijdert van een betere online zichtbaarheid, meer bezoekers die echte klant worden! Geen toverformule, maar een doordachte strategie na een grondige analyse en overleg, een geplande integratie van aanpassingen, die voortdurend wordt opgevolgd! Een betaalbare vaste prijs per maand zet jou zaak weer in de online spotlight. Neem contact en ontdek de no-nonsens aanpak!
  • Analyse
  • Overleg
  • Strategie
  • Planning
  • Integratie
  • Opvolging